• CEO Aashirwad Pun Magar
  • Shyam Rana Magar
  • Er. Ajit Prakash Yadav